Skip to main content

Սիրով ներկայացնում ենք AGATE ծրագրի ձեռնարկատիրական խաղերը․

ԱԳԱԹԵ- «Խաղային մոտեցում խաղային ձեռնարկատիրական կրթությանը» ծրագիրը զարգացնում է Եվրոպայում երիտասարդների ձեռնարկատիրական կարողությունները՝ խթանելով կրթության մեջ խաղային մոտեցումը:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.